Khamis, April 29, 2004

SirahNabawiyah
Oleh......:SyaikhShafiyyur-RahmanAl-Mubarakfury
Sumber:KitabAr-RahiqulMakhtum

BerdakwahSecaraTerang-Terangan()
Perintah PertamauntukmenampakkanDakwah

Sehubungan denganhalini,ayatpertamayangturunadalahfirmanNya:"danberilah peringatankepadakeluargamuyangterdekat"(Q.S./asy-Syu'ara':). TerdapatjalurceritasebelumnyayangmenyinggungkisahMusa'alaihissalaam daripermulaankenabiannyahinggahijrahnyabersamaBaniIsrail,lolosnya merekadarikejaranFir'aundankaumnyasertatenggelamnyafir'aunbersama kaumnya.KisahinimengandungbeberapatahapanyangdilaluiolehMusa 'alaihissalaamdalamdakwahnyaterhadapFir'aundankaumnyaagarmenyembah Allah.

Seakan-akanrincianinihanyadipaparkanseiringdengan perintahkepadaRasulullahShallallâhu'alaihiwasallamagarberdakwah kepadaAllahsecaraterang-terangansehinggadihadapanbeliaudanpara shahabatnyaterdapatcontohdangambaranyangakandialamiolehmereka nantinya;yaituberupapendustaandanpenindasanmanakalamerekamelakukandakwah tersebutsecaraterang-terangan.Demikianpula,agarmerekamawasdiridalam melakukanhalitudanberdasarkanilmusemenjakawalmemulaidakwahmereka tersebut.

Disampingitu,surattersebut(asy-Syu'ara')jugaberbicara mengenainasibyangakandialamiolehpendusta-pendustaparaRasul,diantaranya sebagaimanayangdialamiolehkaumnabiNuh,kaum'AddanTsamud,kaumNabi Ibrahim,kaumNabiLuthsertaAshhabulAykah(selainyangberkaitandengan perihalFir'aundankaumnya).Halitusemuadimaksudkanagarmerekayang melakukanpendustaanmengetahuibahwamerekaakanmengalaminasibyangsama sepertinasibkaum-kaumtersebutdanmendapatkanpembalasandariAllahbila melakukanhalyangsama.Demikianpula,agarkaumMukminintahubahwakesudahan yangbaikdariitusemuaakanberpihakkepadamerekabukankepadaparapendusta tersebut.

Berdakwah dikalanganKaumKerabat

Setelah menerimaperintahdalamayattersebut,RasululullahShallallâhu'alaihi wasallammengundangkeluargaterdekatnya,BaniHasyim.Merekadatang memenuhiundanganitudisertaiolehbeberapaorangdariBanial-Muththalibbin 'AbdiManaf.Merekasemuaberjumlahsekitaroranglaki-laki.Namuntatkala Rasulullahinginberbicara,tiba-tibaAbuLahabmemotongnyasembariberkata: "merekaitu(yanghadir)adalahpaman-pamanmu,anak-anakmereka;bicaralahdan tinggalkanlahmasakekanak-kanakan!Ketahuilah!Bahwakaummutidakmemiliki cukupkekuatanuntukmelawanseluruhbangsaArab.Akulahorangyangberhak membimbingmu.Cukuplahbagimusuku-sukudaripihakbapakmu.Bagimereka,jika engkaungototmelakukansebagaimanayangengkaulakukansekarang,adalahlebih mudahketimbangbilaseluruhsukuQuraisybersama-samabangsaArabbergerak memusuhimu.Akutidakpernahmelihatseseorangyangdatangkepadasuku-sukudari pihakbapaknyadenganmembawasuatuyanglebihjelekdariapayangtelahengkau bawaini".RasulullahShallallâhu'alaihiwasallamhanyadiamdantidak berbicarapadamajlisitu.

KemudianbeliauShallallâhu'alaihiwasallam mengundangmerekalagi,danberbicara:"alhamdulillah,akumemujiNya,meminta pertolongan,berimansertabertawakkalkepadaNya.AkubersaksibahwatiadaTuhan melainkanAllahsemataYangtiadasekutubagiNya".Selanjutnyabeliauberkata: "sesungguhnyaseorangpemimpintidakmungkinmembohongikeluarganyasendiri. DemiAllahyangtiadaTuhanselainNya!SesungguhnyaakuadalahRasulullahyang datangkepadakaliansecarakhusus,dankepadamanusiasecaraumum.DemiAllah! sungguhkalianakanmatisebagaimanakaliantidurdankalianakandibangkitkan sebagaimanakalianbangundaritidur.Sungguhkalianakandihisab(diminta pertanggungjawabannya)terhadapapayangkalianlakukan.Sesungguhnyayangada hanyasurgayangabadiataunerakayangabadi".KamudianAbuThalibberkomentar: "alangkahsenangnyakamimembantumu,menerimanasehatmu,dansangatmembenarkan kata-katamu.Mereka,yangmerupakansuku-sukudaripihakbapakmutelah berkumpul.Sesungguhnyaakuhanyalahsalahseorangdarimerekanamunakuadalah orangyangpalingcepatmerespekapayangengkauinginkan;olehkarenaitu teruskanapayangtelahdiperintahkankepadamu.DemiAllah!akumasihakan melindungidanmembelamuakantetapidirikutidakmemberikancukupkeberanian kepadakuuntukberpisahdenganagamaAbdulMuththalib".Ketikaitu, berkataAbuLahab:"demiAllah!inibenar-benarmerupakanaibbesar.Ayo cegahlahdiasebelumdiaberhasilmenyeretoranglainselainkalian!.AbuThalib menjawab:"demiAllah!sungguhselamakamimasihhidup,kamiakanmembelanya".

Diatas BukitShafa

Setelah yakintugasnyamenyampaikanwahyuRabbnyatelahmendapatkanperlindungandari pamannya,AbuThalib,beliauShallallâhu'alaihiwasallamsuatuhari berdiritegakdiatasbukitShafasembariberteriak:"Yashabaahah! (seruanuntukmenarikperhatianorangagarberkumpuldiwaktupagi)".Lalu berkumpullahsuku-sukuQuraisy.KemudianbeliauShallallâhu'alaihiwasallam mengajakmerekakepadatauhid,berimankepadarisalahyangdibawanyadan HariAkhir.

ImamBukharitelahmeriwayatkansatusisidarikisahini, yaituhaditsyangdiriwayatkandariIbnu'Abbas,diaberkata:"tatkalaturun ayat{firmanNya:'danberilahperingatankepadakeluargamuyangterdekat' [Q.S.asy-Syu'ara':]}NabiShallallâhu'alaihiwasallamnaikke atasbukitShafalalumemanggil-manggil:'wahaiBaniFihr!WahaiBani'Adiy! Seruaninidiarahkankepadasuku-sukuQuraisy.Kemudiantakberapalama, merekapunberkumpul.Karenamahapentingnyapanggilanitu,seseorangyangtidak bisakeluarmemenuhinya,mengirimkanutusanuntukmelihatapageranganyang terjadi?.Maka,takterkecualiAbuLahabdankaumQuraisypunberkumpuljuga. KemudianbeliauShallallâhu'alaihiwasallamberbicara:'bagaimana menurutpendapatkaliankalauakuberitahukankepadakalianbahwaada segerombolanpasukankudadilembahsanayanginginmenyerangkalian,apakah kalianakanmempercayaiku?.Merekamenjawab:'ya!Kamitidakpernahtahudari dirimuselainkejujuran'.BeliauShallallâhu'alaihiwasallamberkata: 'Sesungguhnyaakuadalahsebagaipemberiperingatankepadakalianterhadapazab yangamatpedih'.AbuLahabmenanggapi:'celakalahengkausepanjanghariini! Apakahhanyauntukiniengkaukumpulkankami?.Makaketikaituturunlahayat {firmanNya:"binasalahkeduatanganAbuLahab…"}[Q.S.al-Masad:] ".

SedangkanImamMuslimmeriwayatkansatusisiyanglaindari kisahtersebut,yaituriwayatdariAbuHurairahradhiallaahu'anhu,dia berkata:"Tatkalaayatiniturun{firmanNya:'danberilahperingatankepada keluargamuyangterdekat'[Q.S.asy-Syu'ara':]}Rasulullah Shallallâhu'alaihiwasallammendakwahimerekabaikdalamskalaumumataupun khusus.Beliauberkata:'wahaikaumQuraisy!Selamatkanlahdirikaliandariapi neraka.WahaiBaniKa'b!Selamatkanlahdirikaliandariapineraka.Wahai FathimahbintiMuhammad!Selamatkanlahdirimudariapineraka.DemiAllah! sesungguhnyaakutidakmemilikisesuatupun(untukmenyelamatkankalian)dari azabAllahselainkalianmemilikiikatanrahimyangakanakusambungkarenanya".

Teriakanyangkerasinimerupakanbentukdariesensi penyampaiandakwahyangoptimaldimanaRasulullahtelahmenjelaskankepada orang-orangyangmemilikihubunganterdekatdengannyabahwamembenarkanrisalah yangdibawanyatersebutadalahbentukdariefektifitashubunganantaradirinya danmereka.Demikianpula,bahwafanatismekekerabatanyangdibudayakanoleh orang-orangArabakanlumerdibawahterikpanasnyaperingatanyangdatangdari Allahtersebut.

Menyampaikanal-Haqsecaraterang-terangandansikapkaumMusyrikinterhadapnya

Teriakan lantangyangdipekikkanolehRasulullahShallallâhu'alaihiwasallam tersebutmasihterasagaungnyadiseluruhpenjuruMekkah.Puncaknyasaatturun firmanNyaTa'ala:"Makasampaikanlaholehmusecaraterang-terangansegalaapa yangdiperintahkan(kepadamu)danberpalinglahdariorang-orangyangmusyrik" (Q.S.al-Hijr:).LaluRasulullahShallallâhu'alaihiwasallam melakukandakwahkepadaIslamsecaraterang-terangan(dakwahjahriyyah)di tempat-tempatberkumpulnyakaummusyrikindandiclub-clubmereka.Beliau membacakanKitabullahkepadamerekadanmenyampaikanajakanyangselalu disampaikanolehparaRasulterdahulukepadakaummereka:'wahaikaumku! SembahlahAllah.kaliantidakmemilikiTuhanselainNya'.Beliaujuga,mulai memamerkancaraberibadahnyakepadaAllahdidepanmatakepalamerekasendiri; beliaumelakukanshalatdihalamanka'bahpadasiangharisecaraterang-terangan dandihadapankhalayakramai.

Dakwahyangbeliaulakukantersebutsemakinmendapatkan sambutansehinggabanyakorangyangmasukkedalamDienullahsatuper-satu. Namunkemudianantaramereka(yangsudahmemelukIslam)dankeluargamerekayang belummemelukIslamterjadigap;salingmembenci,menjauhidanberkeraskepala. Melihathalini,kaumQuraisymerasagerahdanpemandangansemacaminiamat menyakitkanmereka.

Sidang MajlismembahasupayamenghalangiJemaahHajiagartidakmendengarkanDakwah Muhammad

Sepanjang hari-haritersebut,adahallainyangmembuatkaumQuraisygundahgulana;yaitu bahwabelumbeberapahariataubulansajadakwahjahriyyahtersebutberlangsung hingga(takterasa)mendekatimusimhaji.Dalamhalini,kaumQuraisymengetahui bahwadelegasiArabakandatangkenegerimereka.Olehkarenaitu,mereka melihatperlunyamerangkaisatupernyataanyangnantinya(secarasepakat)mereka sampaikankepadadelegasitersebutperihalMuhammadagardakwahyang disiarkannyatidakmemilikipengaruhyangsignifikanterhadapjiwa-jiwamereka (delegasiArabtersebut).Makaberkumpullahmerekadirumahal-Walidbin al-Mughirahuntukmembicarakansatupernyataanyangtepatdandisepakatibersama tersebut.Lalual-Walidberkata:"Bersepakatlahmengenaiperihalnya(Muhammad) dalamsatupendapatdanjanganlahberselisihsehinggamembuatsebagiankalian mendustakanpendapatsebagianyanglaindansebagianlagimenolakpendapat sebagianyanglain".

Merekaberkatakepadanya:"Katakankepadakamipendapatmu yangakankamijadikanacuan!".

Laludiaberkata:"justrukalianyangharusmengemukakan pendapatkalianbiarakudengardulu".

Merekaberkata:"(kitakatakan)dia(Muhammad)adalahseorang dukun".

Diamenjawab:"Tidak!DemiAllahdiabukanlahseorangdukun. Kitatelahmelihatbagaimanakondisiparadukunsedangkanyangdikatakannya bukansepertikomat-kamitataupunsajak(mantera-mantera)paradukun".

Merekaberkatalagi:"kitakatakansaja;diaseorangyang gila".

Diamenjawab:"Tidak!DemiAllah!diabukanseorangyang gila.Kitatelahmengetahuiesensigiladantelahmengenalnyasedangkanyang dikatakannyabukandalamkategoriketercekikan,kerasukanataupunwas-was sebagaimanakondisikegilaantersebut".

Merekaberkatalagi:"kalaubegitukitakatakansaja;dia adalahseorangPenya'ir'".

Diamenjawab:"DiabukanseorangPenya'ir.Kitatelah mengenalsemuabentuksya'ir;rajaz,hazaj,qaridh,maqbudhdanmabsuth-nya sedangkanyangdikatakannyabukanlahsya'ir".

Merekaberkatalagi:"Kalaubegitu;diaadalahTukangsihir".

Diamenjawab:"DiabukanlahseorangTukangsihir.Kitatelah melihatparatukangsihirdanjenis-jenissihirmerekasedangkanyang dikatakannyabukanlahjenisnafts(hembusan)ataupun'uqad (buhul-buhul)mereka".

Merekakemudianberkata:"kalaubegitu,apayangharuskita katakan?".

Diamenjawab:"DemiAllah!sesungguhnyaucapanyang dikatakannyaituamatlahmanisdanmengandungsihir(sakingindahnya).Akarnya ibarattandananggurdancabangnyaibaratpohonyangrindang.Tidaklahkalian merangkaisesuatupunsepertinyamelainkanakandiketahuikebathilannya. Sesungguhnya,pendapatyanglebihdekatmengenaidirinyaadalahdengan mengatakanbahwadiaseorangTukangsihiryangmengarangsuatuucapanberupa sihiryangmampumemisahkanantaraseseorangdenganbapaknya,saudaranyadan isterinya.Merekasemuamenjaditerpisahlantaranhalitu".

Sebagianriwayatmenyebutkanbahwatatkalaal-Walidmenolak semuapendapatyangmerekakemukakankepadanya;merekaberkatakepadanya: "kemukakankepadakamipendapatmuyangtidakadacelanya!".Laludiaberkata kepadamereka:"beriakukesempatanbarangsejenakuntukmemikirkanhalitu!". Lantasal-Walidberfikirdanmengurasfikirannyahinggadiadapatmenyampaikan kepadamerekapendapatnyatersebutsebagaimanayangdisinggungdiatas.

Danmengenaial-Walidini,AllahTa'alamenurunkanenambelas ayatdarisuratal-Muddatstsir,yaitudariayathinggaayat; dipertengahanayat-ayattersebutterdapatgambaranbagaimanadiaberfikirkeras, DiaTa'alaberfirman:"Sesungguhnyadiatelahmemikirkandanmenetapkan(apa yangditetapkannya)[].makacelakalahdia!Bagaimanakahdiamenetapkan,[]. kemudiancelakalahdia!Bagaimanakahdiamenetapkan,[].kemudiandia memikirkan,[].sesudahitudiabermasammukadanmerengut,[].kemudiandia berpaling(darikebenaran)danmenyombongkandiri,[].laludia berkata:"(al-Qur'an)initidaklainhanyalahsihiryangdipelajari(dari orang-orangdahulu),[].initidaklainhanyalahperkataanmanusia".[].

Setelahmajlismenyepakatikeputusantersebut,merekamulai melaksanakannya;duduk-dudukdijalan-jalanyangdilaluioranghinggadelegasi Arabdatangpadamusimhaji.Setiapadaorangyanglewat,merekaperingatkandan singgungkepadanyaperihalRasulullahShallallâhu'alaihiwasallam.

SedangkanyangdilakukanolehRasululllahShallallâhu 'alaihiwasallammanakalasudahdatangmusimnyaadalahmengikutidan membuntutiorang-orangsampaikerumah-rumahmereka,dipasar'Ukazh, MajinnahdanDzulMajaz.BeliaumengajakmerekakejalanAllahnamun AbuLahabyangselalumembuntutidibelakangbeliaumemotongsetiapajakan beliauShallallâhu'alaihiwasallamdenganberbalikmengatakankepada mereka:"jangankalianta'atidiakarenasesungguhnyadiaadalahseorang Shabi'(orangyangmengikutisyari'atnabi-nabizamandahuluatauorangyang menyembahbintangataumenyembahdewa-dewa)lagiPendusta".

Akhiryangterjadi,justrudarimusimitudelegasiArab banyakmengetahuiperihalRasulullahShallallâhu'alaihiwasallam sehingganamanyamenjadibuahbibirorangdiseanteronegeriArab.

Metode-MetodeyangdigunakandalammenghadapiDakwahIslamiyyah

Manakala kaumQuraisymenyelesaikanrituilhaji,merekasegeramemikirkanmetode-metode yangbakaldigunakandalammenghadapidakwahIslamiyyahditempatbertolaknya, lalumerekamemilihbeberapametodeberikut:

Mengejek,menghina,merendahkan,mendustaidanmenertawakan :
TargetmerekaadalahmenghinakankaumMuslimindanmelemahkansemangatjuang mereka.MerekamenuduhnabiShallallâhu'alaihiwasallamdengan tuduhan-tuduhanyangkerdildancelaan-celaanyangnista;menjulukibeliau Shallallâhu'alaihiwasallamsebagaioranggila,dalamfirmanNya:"dan merekaberkata:"Haiorangyangditurunkankepadanyaadz-Dzikr(al-Qur'an), sesungguhnyaengkauadalahorangyangbenar-benargila".(Q.S./al-Hijr:). Merekajugamenuduhbeliausebagaitukangsihirdanpendusta,dalam firmanNya:"Danmerekaherankarenamerekakedatanganseorangpemberi peringatan(rasul)darikalanganmereka;danorang-orangkafirberkata:"ini adalahseorangahlisihiryangbanyakberdusta".(Q.S./Shaad:). Merekamengunjungidanmenyambutbeliaudenganpenuhrasadendamdangemuruh kemarahan,{Allahberfirman}:"Dansesungguhnyaorang-orangkafiritu benar-benarhampirmenggelincirkankamudenganpandanganmereka,tatkala merekamendengaral-Qur'andanmerekaberkata:"Sesungguhnyaia(Muhammad) benar-benarorangyanggila".(QS./al-Qalam:).

BilabeliauShallallâhu'alaihiwasallamsedangduduk-dudukdan disekitarnyashabat-shahabatbeliauyangterdiridarial-Mustadh'afun (kaum-kaumlemah),merekamengejeksembariberkata:"(semacam)merekaitulah teman-temanduduk(ngobrol)nya,{Allahberfirman}:"orang-orangsemacam itukahdiantarakitayangdiberianugeraholehAllahkepadamereka?".(Q.S. /al-An'am:),laluAllahmembantahucapanmerekatersebut:"Tidakkah Allahmengetahuitentangorang-orangyangbersyukur(kepadaNya)?".(Q.S. /al-An'am:).Kondisimerekasebenarnyapersissebagaimanayang dikisahkanolehAllahkepadakita,dalamfirmanNya:"Sesungguhnya orang-orangyangberdusta,adalahmerekayangdahulunya(didunia) mentertawakanorang-orangyangberiman().Danapabilaorangp-orangberiman laludihadapanmereka,merekasalingmengedipkanmatanya().Danapabila ornag-orangberdosaitukembalikepadakaumnya,merekakembalidengangembira ().Danapabilamerekamelihatorang-orangmukmin,merekamengatakan: 'sesungguhnyamerekaitubenar-benarorang-orangyangsesat().Padahal orang-orangyangberdosaitutidakdikirimuntukpenjagabagiorang-orang mukmin()".[Q.S./al-Muththaffifiin:-].

Memperburukcitraajaran-ajaranyangdibawanya,menyebarkan syubhat-syubhat,mempublikasikandakwaan-dakwaandusta,menyiarkan statement-statementyangkeliruseputarajaran-ajaran,diridanpribadibeliau sertamembesar-besarkantentanghalitu:

Tindakantersebutmerekamaksudkanuntuktidakmemberikesempatankepada orang-orangawammerenungidakwahnya:Merekaselaluberkatatentangal-Qur'an: {Allahberfirman}:"dongengan-dongenganorang-orangdahulu,dimintanya supayadituliskan,makadibacakanlahdongenganitukepadanyasetiappagidan petang"(Q.S./al-Furqan:).{DanfirmanNya}:"al-Qur'aninitidak lainhanyalahkebohonganyangdiada-adakanolehMuhammaddandiadibantuoleh kaumyanglain…".(Q.S./al-Furqan:).Merekaseringberkata:{dalam firmanNya}:"sesungguhnyaal-Qur'anitudiajarkanolehseorangmanusia kepadanya(Muhammad)".(Q.S./an-Nahl:).Merekajugasering mengatakantentangRasululullah:{dalamfirmanNya}:"mengapaRasulini memakanmakanandanberjalandipasar-pasar?".(Q.S./al-Furqan:).Di dalamal-Qur'anterdapatbanyakcontohbantahanterhadapstatement-statement merekasetelahmenukilnyaataupuntanpamenukilnya.

Menghalangiorang-orangagartidakdapatmendengarkan al-Qur'andanmengimbanginyadengandongengan-dongenganorang-orangdahulu sertamembuatsibukmerekadenganhalitu:

Merekamenyebutkanbahwaan-Nadharbinal-HaritspergikeHirah.Disana diabelajarcerita-ceritatentangraja-rajaPersia,cerita-ceritatentang RustumdanAsvandiar.JikaRasulullahShallallâhu'alaihiwasallam sedangduduk-dudukdisuatumajlisdalamrangkaberwasiatkepadaAllahdan mengingatkanmanusiaakanpembalasan-Nya,makaseusaibeliauShallallâhu 'alaihiwasallammelakukanhalitu;an-Nadharberbicarakepadaorang-orang sembariberkata:"DemiAllah!ucapanMuhammadtersebuttidaklahlebihbaik dariucapankuini".Kemudiandiamengisahkankepadamerekatentangcerita raja-rajaPersia,RustumdanAsvandiar.Setelahitu,diaberceloteh:"Kalau begitu,bagaimanabisaucapanMuhammadlebihbagusdariucapankuini?".

DalamhaditsyangdiriwayatkandariIbnu'Abbasdisebutkanbahwaan-Nadhar membeliseorangbudakperempuan.Maka,setiapdiamendengarkanadaseseorang yangtertarikterhadapIslam,diasegeramenggandengnyamenujubudak perempuannyatersebut,laluberkata(kepadabudakperempuannya):"beridia makan,minumdanpenuhikebutuhannya.Iniadalahlebihbaikdariapayang diajakolehMuhammadkepadamu".Makaturunlahayatmengenaidirinya,Allah berfirman:"Dandiantaramanusia(ada)orangyangmempergunakanperkataan yangtidakbergunauntukmenyesatkan(manusia)darijalanAllah…". (Q.S./Luqman:). BERSAMBUNG…

0 ulasan:

Catat Ulasan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

Nak Kenal Lagi??

Emel = alsalsabil@hotmail.com
YM = zanjabil27@yahoo.com
FS = laislamic@yahoo.com

Great Morning ©  Copyright by RaUDhaH Al-BaAn | Template by Blogger Templates | Blog Trick at Blog-HowToTricks