Jumaat, April 30, 2004

ni ana dpt dlm emel..kesahihannya ana xpasti namun bolehlah diambil ikhtibar dan ambillah tindakan sekiranya benar..wallahu'alam

Kapten Bersara
3:30pm Thu Apr 15th, 2004


Saya terpanggil untuk memberikan komen terhadap beberapa surat yang telah dihantar oleh pembaca malaysiakini, mereka merupakan ibubapa yang gelisah tentang perlaksanaan PLKN yang sedang berlangsung sekarang.

Pandangan mereka supaya PLKN perlu dihentikan adalah wajar dan saya sangat bersetuju. Saya merupakan bekas jurulatih PLKN dalam Modul Pembinaan Karakter (Character Building) yang telah menarik diri dari menjadi jurulatih atas sebab-sebab yang akan saya kemukakan.

Sebagai seorang bekas pegawai tentera yang pernah menjadi jurulatih di pusat latihan tentera selama lebih lima tahun, saya sangat ingin menyumbangkan tenaga dan pengalaman saya untuk membentuk dan membina karakter yang positif kepada generasi muda kita.

Mereka ini ibarat kain putih yang perlu kita corak dan lukiskan dengan imej yang baik, sikap positif dan kelakuan yang terpuji. Namun, semasa saya menghadiri kursus TOT (Training of Trainers) di Bangi, saya mendapati keseluruhan silibusnya menerima pakai silibus dari Barat. Saya tidak pasti daripada mana puncanya, namun jurulatih yang mengajar datangnya dari United Kingdom, Kanada dan Amerika Syarikat.

Manual jurulatih juga menerima pakai silibus tersebut. Ramai peserta kursus TOT tersebut tertanya-tanya, mengapa tiada satupun subjek ke arah keagamaan diterapkan di dalam silibus tersebut, yang boleh disesuaikan dengan pelbagai agama anutan peserta PLKN.

Saya tidak menyatakan silibus pengajaran yang sedia ada tidak baik atau tidak sempurna, namun penambahan dan pengubahsuaian adalah perlu kepada budaya dan adat berbilang bangsa di Malaysia ini.

Apabila saya diarahkan untuk melapor ke sebuah IPTA untuk menjadi jurulatih Modul Pembinaan Karakter, pemerhatian saya pada hari pertama pengajaran modul tersebut, mendapati segala-galanya dalam keadaan yang tidak sempurna.

Jurulatih tidak ddibekalkan dengan alat bantuan mengajar seperti Flip Chart, pembesar suara, pemain VCD, pemain audio CD dan sebagainya. Terpaksalah kami bersusah payah mendapatkan segala peralatan tersebut dari rumah, meminjam dan sebagainya. Mengapa berlaku sedemikian?

Tender pembekalan alatan tersebut baru dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan pada bulan Mac 2004 (kalau tidak silap saya). Sudahlah kami dibebani dengan masalah ketiadaan peralatan bantuan mengajar, kelas mengajar kami juga sangat sempit untuk menempatkan kira-kira 120 peserta.

Maka kami terpaksa terjerit-jerit semasa mengajar kerana ketiadaan alat pembesar suara, berpeluh-peluh dalam keadaan yang panas kerana kelas tersebut sememangnya tiada alat penghawa dingin, bagaikan seperti berada di dalam 'oven'.

Oleh kerana peserta PLKN yang kami terima ini majoritinya datang daripada Modul Fizikal yang telah mereka lalui selama sebulan di kem-kem, saya menjangka mereka semua ini sangat berdisiplin dan senang dikawal.

Ternyata jangkaan saya meleset. Sebagai bekas seorang pegawai tentera yang berpengalaman menjadi jurulatih di pusat latihan tentera, saya sangat tertekan dan 'sakit jiwa' dengan perangai anak-anak kita ini. Saya tidak mengatakan kesemuanya, tetapi sebilangan kecilnya degil dan tidak mengendahkan arahan.

Insiden yang memeranjatkan ialah ada jurulatih PLKN yang telah dipukul oleh peserta PLKN! Mereka inilah yang menjadi 'racun'. Malah diperhatikan, peserta yang datangnya dari rumah lebih berdisiplin dan lebih mendengar kata. Tapi apalah yang mampu kami lakukan. Kami tidak dibenarkan berbuat apa-apa selain daripada mengajar dan membuat laporan sahaja.

Apa yang berlaku kepada mereka sebelum kelas jam 9 pagi dan selepas kelas jam 4.30 petang bukan urusan kami.

Saya tidak menafikan seperti apa yang dilihat oleh ibu bapa yang melawat anak-anak mereka di IPTA, mereka ini seperti 'berpeleseran' dari selepas kelas hingga malam. Mereka melepak di tepi-tepi jalan, di bawah pokok, ada yang berdua-duaan dan pelbagai lagi kelakuan yang sangat menyakitkan mata saya.

Semasa saya menjadi jurulatih di pusat latihan tentera dahulu, perkara ini tidak mungkin berlaku kerana mereka akan sentiasa sibuk dan terlalu letih untuk 'melepak' walaupun selepas kelas. Berbagai aktiviti boleh dilaksanakan untuk mengisi masa lapang.

Saya ada terbaca surat dari ibubapa dalam akhbar Berita Harian tiga empat hari lalu yang menyatakan jurulatih PLKN sewajarnya diambil dari kalangan bekas tentera supaya masalah dan gejala bergaduh, melepak dan berperangai tidak senonoh dapat dibendung. Saya sangat bersetuju.

Namun saya pasti akan ada kalangan ibubapa pula akan mengungkit bahawa anak mereka dilatih untuk menjadi tentera. Walaupun sekarang ini majoriti jurulatih dari kalangan bekas tentera mengendalikan Modul Fizikal, namun tiada kesinambungan apabila mereka kemudiannya mengikuti Modul Pembinaan Karakter.

Saya mencadangkan agar perlaksanaan PLKN dikaji dan diperhalusi dengan sedalam-dalamnya dari semua aspek. Saya amat pasti sekiranya apa yang berlaku sekarang ini berterusan, objektif PLKN tidak akan tercapai. Malah, kemungkinan boleh membawa kepada gejala sosial di dalam PLKN itu sendiri.

Peserta PLKN sewajarnya telah ditapis semasa mereka menjalani Modul Fizikal dan adalah wajar peserta-peserta yang bermasalah dari segi sikap dan kelakuan, diasingkan dan jurulatih bekas tentera diberi kuasa sepenuhnya untuk memperbaiki mereka ini.

Disebabkan oleh faktor-faktor di atas, saya sangat rasa tertekan dan hati saya memberontak melihatkan perangai sebilangan kecil peserta PLKN yang sangat tidak saya senangi kerana saya tidak diberi peluang untukmemperbaiki mereka.

Inilah yang memaksa saya menarik diri. Pendekatan secara psikologi dalam silibus yang diberikan sepertimana yang telah ditetapkan dalam Manual Jurulatih, kurang sesuai untuk mereka yang bermasalah. Oleh itu, adalah wajar Kementerian Pertahanan, khususnya Jabatan Latihan Khidmat Negara mengkaji semula perlaksanaan PLKN ini.

Khamis, April 29, 2004

SirahNabawiyah
Oleh......:SyaikhShafiyyur-RahmanAl-Mubarakfury
Sumber:KitabAr-RahiqulMakhtum

BerdakwahSecaraTerang-Terangan()
Perintah PertamauntukmenampakkanDakwah

Sehubungan denganhalini,ayatpertamayangturunadalahfirmanNya:"danberilah peringatankepadakeluargamuyangterdekat"(Q.S./asy-Syu'ara':). TerdapatjalurceritasebelumnyayangmenyinggungkisahMusa'alaihissalaam daripermulaankenabiannyahinggahijrahnyabersamaBaniIsrail,lolosnya merekadarikejaranFir'aundankaumnyasertatenggelamnyafir'aunbersama kaumnya.KisahinimengandungbeberapatahapanyangdilaluiolehMusa 'alaihissalaamdalamdakwahnyaterhadapFir'aundankaumnyaagarmenyembah Allah.

Seakan-akanrincianinihanyadipaparkanseiringdengan perintahkepadaRasulullahShallallâhu'alaihiwasallamagarberdakwah kepadaAllahsecaraterang-terangansehinggadihadapanbeliaudanpara shahabatnyaterdapatcontohdangambaranyangakandialamiolehmereka nantinya;yaituberupapendustaandanpenindasanmanakalamerekamelakukandakwah tersebutsecaraterang-terangan.Demikianpula,agarmerekamawasdiridalam melakukanhalitudanberdasarkanilmusemenjakawalmemulaidakwahmereka tersebut.

Disampingitu,surattersebut(asy-Syu'ara')jugaberbicara mengenainasibyangakandialamiolehpendusta-pendustaparaRasul,diantaranya sebagaimanayangdialamiolehkaumnabiNuh,kaum'AddanTsamud,kaumNabi Ibrahim,kaumNabiLuthsertaAshhabulAykah(selainyangberkaitandengan perihalFir'aundankaumnya).Halitusemuadimaksudkanagarmerekayang melakukanpendustaanmengetahuibahwamerekaakanmengalaminasibyangsama sepertinasibkaum-kaumtersebutdanmendapatkanpembalasandariAllahbila melakukanhalyangsama.Demikianpula,agarkaumMukminintahubahwakesudahan yangbaikdariitusemuaakanberpihakkepadamerekabukankepadaparapendusta tersebut.

Berdakwah dikalanganKaumKerabat

Setelah menerimaperintahdalamayattersebut,RasululullahShallallâhu'alaihi wasallammengundangkeluargaterdekatnya,BaniHasyim.Merekadatang memenuhiundanganitudisertaiolehbeberapaorangdariBanial-Muththalibbin 'AbdiManaf.Merekasemuaberjumlahsekitaroranglaki-laki.Namuntatkala Rasulullahinginberbicara,tiba-tibaAbuLahabmemotongnyasembariberkata: "merekaitu(yanghadir)adalahpaman-pamanmu,anak-anakmereka;bicaralahdan tinggalkanlahmasakekanak-kanakan!Ketahuilah!Bahwakaummutidakmemiliki cukupkekuatanuntukmelawanseluruhbangsaArab.Akulahorangyangberhak membimbingmu.Cukuplahbagimusuku-sukudaripihakbapakmu.Bagimereka,jika engkaungototmelakukansebagaimanayangengkaulakukansekarang,adalahlebih mudahketimbangbilaseluruhsukuQuraisybersama-samabangsaArabbergerak memusuhimu.Akutidakpernahmelihatseseorangyangdatangkepadasuku-sukudari pihakbapaknyadenganmembawasuatuyanglebihjelekdariapayangtelahengkau bawaini".RasulullahShallallâhu'alaihiwasallamhanyadiamdantidak berbicarapadamajlisitu.

KemudianbeliauShallallâhu'alaihiwasallam mengundangmerekalagi,danberbicara:"alhamdulillah,akumemujiNya,meminta pertolongan,berimansertabertawakkalkepadaNya.AkubersaksibahwatiadaTuhan melainkanAllahsemataYangtiadasekutubagiNya".Selanjutnyabeliauberkata: "sesungguhnyaseorangpemimpintidakmungkinmembohongikeluarganyasendiri. DemiAllahyangtiadaTuhanselainNya!SesungguhnyaakuadalahRasulullahyang datangkepadakaliansecarakhusus,dankepadamanusiasecaraumum.DemiAllah! sungguhkalianakanmatisebagaimanakaliantidurdankalianakandibangkitkan sebagaimanakalianbangundaritidur.Sungguhkalianakandihisab(diminta pertanggungjawabannya)terhadapapayangkalianlakukan.Sesungguhnyayangada hanyasurgayangabadiataunerakayangabadi".KamudianAbuThalibberkomentar: "alangkahsenangnyakamimembantumu,menerimanasehatmu,dansangatmembenarkan kata-katamu.Mereka,yangmerupakansuku-sukudaripihakbapakmutelah berkumpul.Sesungguhnyaakuhanyalahsalahseorangdarimerekanamunakuadalah orangyangpalingcepatmerespekapayangengkauinginkan;olehkarenaitu teruskanapayangtelahdiperintahkankepadamu.DemiAllah!akumasihakan melindungidanmembelamuakantetapidirikutidakmemberikancukupkeberanian kepadakuuntukberpisahdenganagamaAbdulMuththalib".Ketikaitu, berkataAbuLahab:"demiAllah!inibenar-benarmerupakanaibbesar.Ayo cegahlahdiasebelumdiaberhasilmenyeretoranglainselainkalian!.AbuThalib menjawab:"demiAllah!sungguhselamakamimasihhidup,kamiakanmembelanya".

Diatas BukitShafa

Setelah yakintugasnyamenyampaikanwahyuRabbnyatelahmendapatkanperlindungandari pamannya,AbuThalib,beliauShallallâhu'alaihiwasallamsuatuhari berdiritegakdiatasbukitShafasembariberteriak:"Yashabaahah! (seruanuntukmenarikperhatianorangagarberkumpuldiwaktupagi)".Lalu berkumpullahsuku-sukuQuraisy.KemudianbeliauShallallâhu'alaihiwasallam mengajakmerekakepadatauhid,berimankepadarisalahyangdibawanyadan HariAkhir.

ImamBukharitelahmeriwayatkansatusisidarikisahini, yaituhaditsyangdiriwayatkandariIbnu'Abbas,diaberkata:"tatkalaturun ayat{firmanNya:'danberilahperingatankepadakeluargamuyangterdekat' [Q.S.asy-Syu'ara':]}NabiShallallâhu'alaihiwasallamnaikke atasbukitShafalalumemanggil-manggil:'wahaiBaniFihr!WahaiBani'Adiy! Seruaninidiarahkankepadasuku-sukuQuraisy.Kemudiantakberapalama, merekapunberkumpul.Karenamahapentingnyapanggilanitu,seseorangyangtidak bisakeluarmemenuhinya,mengirimkanutusanuntukmelihatapageranganyang terjadi?.Maka,takterkecualiAbuLahabdankaumQuraisypunberkumpuljuga. KemudianbeliauShallallâhu'alaihiwasallamberbicara:'bagaimana menurutpendapatkaliankalauakuberitahukankepadakalianbahwaada segerombolanpasukankudadilembahsanayanginginmenyerangkalian,apakah kalianakanmempercayaiku?.Merekamenjawab:'ya!Kamitidakpernahtahudari dirimuselainkejujuran'.BeliauShallallâhu'alaihiwasallamberkata: 'Sesungguhnyaakuadalahsebagaipemberiperingatankepadakalianterhadapazab yangamatpedih'.AbuLahabmenanggapi:'celakalahengkausepanjanghariini! Apakahhanyauntukiniengkaukumpulkankami?.Makaketikaituturunlahayat {firmanNya:"binasalahkeduatanganAbuLahab…"}[Q.S.al-Masad:] ".

SedangkanImamMuslimmeriwayatkansatusisiyanglaindari kisahtersebut,yaituriwayatdariAbuHurairahradhiallaahu'anhu,dia berkata:"Tatkalaayatiniturun{firmanNya:'danberilahperingatankepada keluargamuyangterdekat'[Q.S.asy-Syu'ara':]}Rasulullah Shallallâhu'alaihiwasallammendakwahimerekabaikdalamskalaumumataupun khusus.Beliauberkata:'wahaikaumQuraisy!Selamatkanlahdirikaliandariapi neraka.WahaiBaniKa'b!Selamatkanlahdirikaliandariapineraka.Wahai FathimahbintiMuhammad!Selamatkanlahdirimudariapineraka.DemiAllah! sesungguhnyaakutidakmemilikisesuatupun(untukmenyelamatkankalian)dari azabAllahselainkalianmemilikiikatanrahimyangakanakusambungkarenanya".

Teriakanyangkerasinimerupakanbentukdariesensi penyampaiandakwahyangoptimaldimanaRasulullahtelahmenjelaskankepada orang-orangyangmemilikihubunganterdekatdengannyabahwamembenarkanrisalah yangdibawanyatersebutadalahbentukdariefektifitashubunganantaradirinya danmereka.Demikianpula,bahwafanatismekekerabatanyangdibudayakanoleh orang-orangArabakanlumerdibawahterikpanasnyaperingatanyangdatangdari Allahtersebut.

Menyampaikanal-Haqsecaraterang-terangandansikapkaumMusyrikinterhadapnya

Teriakan lantangyangdipekikkanolehRasulullahShallallâhu'alaihiwasallam tersebutmasihterasagaungnyadiseluruhpenjuruMekkah.Puncaknyasaatturun firmanNyaTa'ala:"Makasampaikanlaholehmusecaraterang-terangansegalaapa yangdiperintahkan(kepadamu)danberpalinglahdariorang-orangyangmusyrik" (Q.S.al-Hijr:).LaluRasulullahShallallâhu'alaihiwasallam melakukandakwahkepadaIslamsecaraterang-terangan(dakwahjahriyyah)di tempat-tempatberkumpulnyakaummusyrikindandiclub-clubmereka.Beliau membacakanKitabullahkepadamerekadanmenyampaikanajakanyangselalu disampaikanolehparaRasulterdahulukepadakaummereka:'wahaikaumku! SembahlahAllah.kaliantidakmemilikiTuhanselainNya'.Beliaujuga,mulai memamerkancaraberibadahnyakepadaAllahdidepanmatakepalamerekasendiri; beliaumelakukanshalatdihalamanka'bahpadasiangharisecaraterang-terangan dandihadapankhalayakramai.

Dakwahyangbeliaulakukantersebutsemakinmendapatkan sambutansehinggabanyakorangyangmasukkedalamDienullahsatuper-satu. Namunkemudianantaramereka(yangsudahmemelukIslam)dankeluargamerekayang belummemelukIslamterjadigap;salingmembenci,menjauhidanberkeraskepala. Melihathalini,kaumQuraisymerasagerahdanpemandangansemacaminiamat menyakitkanmereka.

Sidang MajlismembahasupayamenghalangiJemaahHajiagartidakmendengarkanDakwah Muhammad

Sepanjang hari-haritersebut,adahallainyangmembuatkaumQuraisygundahgulana;yaitu bahwabelumbeberapahariataubulansajadakwahjahriyyahtersebutberlangsung hingga(takterasa)mendekatimusimhaji.Dalamhalini,kaumQuraisymengetahui bahwadelegasiArabakandatangkenegerimereka.Olehkarenaitu,mereka melihatperlunyamerangkaisatupernyataanyangnantinya(secarasepakat)mereka sampaikankepadadelegasitersebutperihalMuhammadagardakwahyang disiarkannyatidakmemilikipengaruhyangsignifikanterhadapjiwa-jiwamereka (delegasiArabtersebut).Makaberkumpullahmerekadirumahal-Walidbin al-Mughirahuntukmembicarakansatupernyataanyangtepatdandisepakatibersama tersebut.Lalual-Walidberkata:"Bersepakatlahmengenaiperihalnya(Muhammad) dalamsatupendapatdanjanganlahberselisihsehinggamembuatsebagiankalian mendustakanpendapatsebagianyanglaindansebagianlagimenolakpendapat sebagianyanglain".

Merekaberkatakepadanya:"Katakankepadakamipendapatmu yangakankamijadikanacuan!".

Laludiaberkata:"justrukalianyangharusmengemukakan pendapatkalianbiarakudengardulu".

Merekaberkata:"(kitakatakan)dia(Muhammad)adalahseorang dukun".

Diamenjawab:"Tidak!DemiAllahdiabukanlahseorangdukun. Kitatelahmelihatbagaimanakondisiparadukunsedangkanyangdikatakannya bukansepertikomat-kamitataupunsajak(mantera-mantera)paradukun".

Merekaberkatalagi:"kitakatakansaja;diaseorangyang gila".

Diamenjawab:"Tidak!DemiAllah!diabukanseorangyang gila.Kitatelahmengetahuiesensigiladantelahmengenalnyasedangkanyang dikatakannyabukandalamkategoriketercekikan,kerasukanataupunwas-was sebagaimanakondisikegilaantersebut".

Merekaberkatalagi:"kalaubegitukitakatakansaja;dia adalahseorangPenya'ir'".

Diamenjawab:"DiabukanseorangPenya'ir.Kitatelah mengenalsemuabentuksya'ir;rajaz,hazaj,qaridh,maqbudhdanmabsuth-nya sedangkanyangdikatakannyabukanlahsya'ir".

Merekaberkatalagi:"Kalaubegitu;diaadalahTukangsihir".

Diamenjawab:"DiabukanlahseorangTukangsihir.Kitatelah melihatparatukangsihirdanjenis-jenissihirmerekasedangkanyang dikatakannyabukanlahjenisnafts(hembusan)ataupun'uqad (buhul-buhul)mereka".

Merekakemudianberkata:"kalaubegitu,apayangharuskita katakan?".

Diamenjawab:"DemiAllah!sesungguhnyaucapanyang dikatakannyaituamatlahmanisdanmengandungsihir(sakingindahnya).Akarnya ibarattandananggurdancabangnyaibaratpohonyangrindang.Tidaklahkalian merangkaisesuatupunsepertinyamelainkanakandiketahuikebathilannya. Sesungguhnya,pendapatyanglebihdekatmengenaidirinyaadalahdengan mengatakanbahwadiaseorangTukangsihiryangmengarangsuatuucapanberupa sihiryangmampumemisahkanantaraseseorangdenganbapaknya,saudaranyadan isterinya.Merekasemuamenjaditerpisahlantaranhalitu".

Sebagianriwayatmenyebutkanbahwatatkalaal-Walidmenolak semuapendapatyangmerekakemukakankepadanya;merekaberkatakepadanya: "kemukakankepadakamipendapatmuyangtidakadacelanya!".Laludiaberkata kepadamereka:"beriakukesempatanbarangsejenakuntukmemikirkanhalitu!". Lantasal-Walidberfikirdanmengurasfikirannyahinggadiadapatmenyampaikan kepadamerekapendapatnyatersebutsebagaimanayangdisinggungdiatas.

Danmengenaial-Walidini,AllahTa'alamenurunkanenambelas ayatdarisuratal-Muddatstsir,yaitudariayathinggaayat; dipertengahanayat-ayattersebutterdapatgambaranbagaimanadiaberfikirkeras, DiaTa'alaberfirman:"Sesungguhnyadiatelahmemikirkandanmenetapkan(apa yangditetapkannya)[].makacelakalahdia!Bagaimanakahdiamenetapkan,[]. kemudiancelakalahdia!Bagaimanakahdiamenetapkan,[].kemudiandia memikirkan,[].sesudahitudiabermasammukadanmerengut,[].kemudiandia berpaling(darikebenaran)danmenyombongkandiri,[].laludia berkata:"(al-Qur'an)initidaklainhanyalahsihiryangdipelajari(dari orang-orangdahulu),[].initidaklainhanyalahperkataanmanusia".[].

Setelahmajlismenyepakatikeputusantersebut,merekamulai melaksanakannya;duduk-dudukdijalan-jalanyangdilaluioranghinggadelegasi Arabdatangpadamusimhaji.Setiapadaorangyanglewat,merekaperingatkandan singgungkepadanyaperihalRasulullahShallallâhu'alaihiwasallam.

SedangkanyangdilakukanolehRasululllahShallallâhu 'alaihiwasallammanakalasudahdatangmusimnyaadalahmengikutidan membuntutiorang-orangsampaikerumah-rumahmereka,dipasar'Ukazh, MajinnahdanDzulMajaz.BeliaumengajakmerekakejalanAllahnamun AbuLahabyangselalumembuntutidibelakangbeliaumemotongsetiapajakan beliauShallallâhu'alaihiwasallamdenganberbalikmengatakankepada mereka:"jangankalianta'atidiakarenasesungguhnyadiaadalahseorang Shabi'(orangyangmengikutisyari'atnabi-nabizamandahuluatauorangyang menyembahbintangataumenyembahdewa-dewa)lagiPendusta".

Akhiryangterjadi,justrudarimusimitudelegasiArab banyakmengetahuiperihalRasulullahShallallâhu'alaihiwasallam sehingganamanyamenjadibuahbibirorangdiseanteronegeriArab.

Metode-MetodeyangdigunakandalammenghadapiDakwahIslamiyyah

Manakala kaumQuraisymenyelesaikanrituilhaji,merekasegeramemikirkanmetode-metode yangbakaldigunakandalammenghadapidakwahIslamiyyahditempatbertolaknya, lalumerekamemilihbeberapametodeberikut:

Mengejek,menghina,merendahkan,mendustaidanmenertawakan :
TargetmerekaadalahmenghinakankaumMuslimindanmelemahkansemangatjuang mereka.MerekamenuduhnabiShallallâhu'alaihiwasallamdengan tuduhan-tuduhanyangkerdildancelaan-celaanyangnista;menjulukibeliau Shallallâhu'alaihiwasallamsebagaioranggila,dalamfirmanNya:"dan merekaberkata:"Haiorangyangditurunkankepadanyaadz-Dzikr(al-Qur'an), sesungguhnyaengkauadalahorangyangbenar-benargila".(Q.S./al-Hijr:). Merekajugamenuduhbeliausebagaitukangsihirdanpendusta,dalam firmanNya:"Danmerekaherankarenamerekakedatanganseorangpemberi peringatan(rasul)darikalanganmereka;danorang-orangkafirberkata:"ini adalahseorangahlisihiryangbanyakberdusta".(Q.S./Shaad:). Merekamengunjungidanmenyambutbeliaudenganpenuhrasadendamdangemuruh kemarahan,{Allahberfirman}:"Dansesungguhnyaorang-orangkafiritu benar-benarhampirmenggelincirkankamudenganpandanganmereka,tatkala merekamendengaral-Qur'andanmerekaberkata:"Sesungguhnyaia(Muhammad) benar-benarorangyanggila".(QS./al-Qalam:).

BilabeliauShallallâhu'alaihiwasallamsedangduduk-dudukdan disekitarnyashabat-shahabatbeliauyangterdiridarial-Mustadh'afun (kaum-kaumlemah),merekamengejeksembariberkata:"(semacam)merekaitulah teman-temanduduk(ngobrol)nya,{Allahberfirman}:"orang-orangsemacam itukahdiantarakitayangdiberianugeraholehAllahkepadamereka?".(Q.S. /al-An'am:),laluAllahmembantahucapanmerekatersebut:"Tidakkah Allahmengetahuitentangorang-orangyangbersyukur(kepadaNya)?".(Q.S. /al-An'am:).Kondisimerekasebenarnyapersissebagaimanayang dikisahkanolehAllahkepadakita,dalamfirmanNya:"Sesungguhnya orang-orangyangberdusta,adalahmerekayangdahulunya(didunia) mentertawakanorang-orangyangberiman().Danapabilaorangp-orangberiman laludihadapanmereka,merekasalingmengedipkanmatanya().Danapabila ornag-orangberdosaitukembalikepadakaumnya,merekakembalidengangembira ().Danapabilamerekamelihatorang-orangmukmin,merekamengatakan: 'sesungguhnyamerekaitubenar-benarorang-orangyangsesat().Padahal orang-orangyangberdosaitutidakdikirimuntukpenjagabagiorang-orang mukmin()".[Q.S./al-Muththaffifiin:-].

Memperburukcitraajaran-ajaranyangdibawanya,menyebarkan syubhat-syubhat,mempublikasikandakwaan-dakwaandusta,menyiarkan statement-statementyangkeliruseputarajaran-ajaran,diridanpribadibeliau sertamembesar-besarkantentanghalitu:

Tindakantersebutmerekamaksudkanuntuktidakmemberikesempatankepada orang-orangawammerenungidakwahnya:Merekaselaluberkatatentangal-Qur'an: {Allahberfirman}:"dongengan-dongenganorang-orangdahulu,dimintanya supayadituliskan,makadibacakanlahdongenganitukepadanyasetiappagidan petang"(Q.S./al-Furqan:).{DanfirmanNya}:"al-Qur'aninitidak lainhanyalahkebohonganyangdiada-adakanolehMuhammaddandiadibantuoleh kaumyanglain…".(Q.S./al-Furqan:).Merekaseringberkata:{dalam firmanNya}:"sesungguhnyaal-Qur'anitudiajarkanolehseorangmanusia kepadanya(Muhammad)".(Q.S./an-Nahl:).Merekajugasering mengatakantentangRasululullah:{dalamfirmanNya}:"mengapaRasulini memakanmakanandanberjalandipasar-pasar?".(Q.S./al-Furqan:).Di dalamal-Qur'anterdapatbanyakcontohbantahanterhadapstatement-statement merekasetelahmenukilnyaataupuntanpamenukilnya.

Menghalangiorang-orangagartidakdapatmendengarkan al-Qur'andanmengimbanginyadengandongengan-dongenganorang-orangdahulu sertamembuatsibukmerekadenganhalitu:

Merekamenyebutkanbahwaan-Nadharbinal-HaritspergikeHirah.Disana diabelajarcerita-ceritatentangraja-rajaPersia,cerita-ceritatentang RustumdanAsvandiar.JikaRasulullahShallallâhu'alaihiwasallam sedangduduk-dudukdisuatumajlisdalamrangkaberwasiatkepadaAllahdan mengingatkanmanusiaakanpembalasan-Nya,makaseusaibeliauShallallâhu 'alaihiwasallammelakukanhalitu;an-Nadharberbicarakepadaorang-orang sembariberkata:"DemiAllah!ucapanMuhammadtersebuttidaklahlebihbaik dariucapankuini".Kemudiandiamengisahkankepadamerekatentangcerita raja-rajaPersia,RustumdanAsvandiar.Setelahitu,diaberceloteh:"Kalau begitu,bagaimanabisaucapanMuhammadlebihbagusdariucapankuini?".

DalamhaditsyangdiriwayatkandariIbnu'Abbasdisebutkanbahwaan-Nadhar membeliseorangbudakperempuan.Maka,setiapdiamendengarkanadaseseorang yangtertarikterhadapIslam,diasegeramenggandengnyamenujubudak perempuannyatersebut,laluberkata(kepadabudakperempuannya):"beridia makan,minumdanpenuhikebutuhannya.Iniadalahlebihbaikdariapayang diajakolehMuhammadkepadamu".Makaturunlahayatmengenaidirinya,Allah berfirman:"Dandiantaramanusia(ada)orangyangmempergunakanperkataan yangtidakbergunauntukmenyesatkan(manusia)darijalanAllah…". (Q.S./Luqman:). BERSAMBUNG…

Selasa, April 20, 2004

Artinya :Allah telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman lagi beramal shalih diantara kalian untuk menjadikan mereka pemimpin-pemimpin di bumi ini, sebagaimana Allah telah jadikan pendahulu kalian sebagai pemimpin, dan sungguh Allah akan menetapkan agama yang diridloi-Nya untuk mereka, dan sungguh Allah akan menggantikan rasa takut menjadi rasa aman bagi mereka. Yang demikian itu akan didapatkan manakala kalian menyembah-Ku dan tidak berbuat syirik dengan sesuatu apapun. Dan barangsiapa yang kufur setelah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasiq." [An-Nur : 55]
"Barangsiapa yang menyeru manusia kepada hidayah, dia mempunyai pahala seperti pahala yang dicapai oleh orang yang menyahut seruannya tanpa mengurangi pahala mereka yang menyambut seruannya, semakin banyak orang yang mengikuti seruannya semakin berlipat ganda pahala yang diperolehinya." (Riwayat Muslim)

al_fateh99 (4/20/2004 6:04:01 PM): http://www.unhas.ac.id/~rhiza/tarbiyah1/
al_fateh99 (4/20/2004 6:18:44 PM): http://www.al-nidaa.com.my/ilmu/audio.html

......dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ia buruk bagi kamu. Dan (ingatlah), ALLAH jualah Yang mengetahui ( semuanya ) , sedang kamu tidak mengetahui.” - Surah Al - Baqarah : 216
hem..dah lama xmenulis..agak bz skit akhir2 ni..jari pun mcm dah stabil sbb byk sgt menaip..

hari sabtu aritu..aku pi pc fair kat pwtc dgn adikku,ajie..as usual..ramai org..thn lepas kami pegi hari sabtu dan ahad..tp tahun lepas amsa tu aku kat um...xcuti..masa sem lepas la..tp skrg time cuti..kebetulan adik aku balik..ape lg..ushar2 barang2 kat situ..kali ni aku mampu beli pendrive dan cd citer arab..adik aku lak beli soundcard,usb apacer dan software bayan..ade citer sedih..kitorg masuk satu contest tu..ntah camne aku hampir2 dapat smarthumb tp dah xde rezki..nak wat camne...wawa..ade hikmah la tu..balik dgn adik dgn komuter..brg xsebesar thn2 lepas tp mahal tu biasala..sampai kat stesen,solat jap..masa tu jumpa ade sorg bro. ni kurang upaya..insaf aku..org camni jaga solat..kita yg sempurna ni camne pula..kebetulan ade sorg budak nila..aku kira student lagi..jd imam..sejuk skit hati ni..xsume remaja ni lagho2 ade juga yg baiknye..nafsi2 la kan..

hari ahad lak ade aku pi muktamar dr pg sampai ptg..tu yg sibuk skit tu..

semalam adik aku pakai pc..then..mlm baru aku pakai tp xsempat nak menaip..ade hal skit..mlm tu antor mak dan ajie naik bas pi perak..

arini..xde ape yg best pun..life mcm biasa..boring juga..baca news pun..kdg2 aku naik jelak..balik2 citer yg sama..jenayah,sosial yg berleluasa..dll...kalau citer bab agama pula..mesti ade yg kontroversi...malas nak komen byk..aku pun xsehebat dan setinggi mana pun ilmu...baru sekelumit je..tu pun mcm kuman kot..xlayak nak bg komen..

tujela kot..esok2 mungkin xdpt menaip dan merepek lagi dlm masa yg lama juga..sbb aku nak pi KL..ada urusan penting..doakan keselamatan aku ye..xkisahla bg yg kenal atau x..yg tertgk blog aku ni ke..bg yg xkenal aku ni..doakan atas dasar kita seaqidah dan seagama ye..

wallahu 'alam..ma asobakum hasanatin faminallah wama asobakum say'iatin faminnafsi..

Jumaat, April 16, 2004

alhamdulillah..pagi ni dapat singgah pondok..ngaji kitab skit.."kita wajib mengasihi nabi Muhammad S.A.W. lebih daripada diri kita sendiri,ibu ayah,isteri2 dan anak2 jua melebihi yg lain..".."xsempurna iman bg seseorg yg mengasihi org lain lebih drpd mengasihi junjungan kita nabi Muhammad S.A.W."..ibu bapa perlu menyemai perasaan kasih dan sayang pada Rasulullah bermula sejak anak2 mereka kecil lagi..perlu serapkan dalam usrah juga

alhamdulillah..ptg ni aku dapat meluangkan sedikit masa utk berkongsi ilmu ini walaupun sedikit..sasarannya adik2 dr tadika dan darjah 4..perghh nakal betul..tp adatla zaman budak2..satu jam dr kol 5-6 buat sesi taaruf skit and then ajar tntg kalimah syahadah skit..yg adik2 kecik lak..akh dzul ajar mereka jawi..walaupun 'adik2' aku ni dlm 5 org..tp nakalnya..haii..ade gak yg baik..dgr kata..agaknyer camtulah aku dulu dan kengkawan..first time mengajar..not bad..sekejap jer..tp esok2 xtaula..nak amik hati bebudak bukannya senang..duk lari ke sana-sini..makan plak tu..mcm2..aku ammpu tersenyum jer..sekurang2nya ade pengalaman ek..bukan senang nak tarbiyah org lain ni..tul x..

hem..ptg td..dapat call..citer lama mengundang kembali..ya Allah,bantulah hambaMu ini..aku berserah pdNya..aku xtahu ape perasaan ku skrg..paling byk risau..sedih..yg ku terasa kembali perasaanku makin 'down'..di kala memerlukan seseorg utk berkongsi segalanya..untuk menerima kata2 semangat,motivation,tasyji'...tp kini...mungkin silap aku juga yg xpandai menilai seseorg..buruk akibatnya..aku akui aku yg bersalah..hem..ade juga yg jauh di tempat org..begitulah..bilamana bernama manusia bile kehilanagan sesuatu baru kita terasa kehilangannya..pengaduanku hanya pdNya..walau camne pun kita..Allah masih bersama kita..tu kita kene ingat..pdNYa sebaik2 tempat pengaduan...

Rabu, April 14, 2004

14 april 2004 bersamaan 24 safar 1425..

tiada apa yg menarik pd 14hb itu namun aku tertarik pada 24 safar itu...tahu kenapa?sbb apa?hari dimana para sahabat amat bersedih,dukacita...seandainya puak syiah bergembira dgn kematian saidina ali r.a pada hari karbala' namun bkn itu yg kuingin sampaikan..tiada kaitan walaupun kesedihannya lebih2 lg..tetapi... pd tarikh inilah kegelisahan memenuhi ruang kota aman damai madinah..Bilal r.a menjadi gusar..berulang-alik..saidina abu bakar terpaksa menggantikan..ya..pada hari inilah kekasih kita..junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W mula jatuh sakit sehinggalah 12 rabi'ulawal....kita kene ingat itu..saat bermulanya kegelisahan para sahabat sehingga tibalah saat kewafatan kekasih kita itu..

hari ini..aku bangun awal..makcita & adik ina pi sarawak..aku ikut mak pi pondok banyak juga input kudapat..ada juga pengisian hari ini..hem..balik umah dlm kol 1145..pastu aku xlarat dah..dr pg memang sakit kepala..ape lg..bantal kucari..zohor sedar kejap..tp pening xilang juga..sambung balik..tp nasib baik xterlajak sangat..xtau nape penat sgt...kepala rasa berat..

hari ni ade siaran di tv tntg makanan org sarawak..kaum melanau..ape ek nama 'ulat' tu..aku pernah tgk dlm explorace diorg makan bende nih.tp lupa namanya..depa makan 'ulat' tu dgn sagu...hish..mcm sedap jerk..makan mentah2 camtu lak tu..dgn makan 'ulat' tu hidup2..ade plak yg cincang pastu campur dgn sagu..perghhh kalo xbiasa memangla xsanggup..atok aku ckp org dulu2 selalu makan..hish..camne la rasanya?..aku dah naik geli-geleman..

lepas asar..perut lak buat ragam..salah makan ke?hai..macam2..okla..nanti aku sambung citer...aku pun lupa ape nak citer..hehe

Ahad, April 11, 2004

alhamdulillah..berkesempatan jua kini walaupun agak lama xmencoretkan kata2 di sini..

singgah di blog salah seorg sahabat(sambil dgr interlude dan bunyi ombak)..arghh kenangan lalu menggamit kembali..tika mana bersama rakan2 seperjuangan di nilam puri..suatu kenangan yg indah..kami pergi rehlah same2..ada rehlah majmuah,rehlah kwn2 sejemaah dan rehlah sahabat fillah...bersama muslimin dan tanpa muslimin..arghhh sungguh damai...pantai di kelantan memang best...nak2 pantai di pedalaman..jauh dr hiruk pikuk bandar..cume aku xpernah rehlah di pantai cahaya bulan..walalupun terkenal(pernah pi..tp waktu kecik2)..tp skrg pantai tu kurasa makin panas,dahla xleh mandi..ramai org pula..hehe..ape2 pun sahabat2 tetap best..kenangan itu xdpt luput dr ingatan..nak2 kalo dgr bunyi ombak camni...arghh...andai boleh jd mcm citer back to the future..bestnye..tp itu sume mustahil..masa tetap berlalu..yg lalu menjadi nostalgia & kenangan indah,kini adalah realiti dan akan dtg adalah impian..

sblm menulis td,byk sahaja idea yg ingin diutarakan,namun apbila jari sudah menaip..sumenya menjadi tidak keruan..semuanya hilang..agaknya mereka(idea)jln2 cari pasal kot..nape ek..mungkin aku byk makan kepala ikan paus kot(perkataan yg biasa kusebut buat2 rakan2ku yg pelupa..aku pun camtu gak..hehe)..ataupun xsesuai kalo org lain tahu kot..lantak apepun..catatanku mesti diteruskan,ye x..kalau x,apa gunanya blog..hihihi..

harini,ade junior ingin jdkan aku ukhtinya..erm..ukhti fillah..insyaAllah..aku xkisah..boleh menjadi pendengar setia pun dah cukup bg aku..mungkin ilmu yg sedikit pd aku boleh kukongsikan bersamanya..
namun aku ni takut menjadi perhatian org sebenarnya..aku suka simple..memangla kita suke org suke kita..same2 memahami..tp aku ni xbaik mane..takut aku xmampu tunjukkan teladan yg baik buat mereka..aku takut mengecewakan org..sbb tu kdgkala aku suke low profile..hehe ye ke?ceh,perasan tul..ntahla..susah nak kenal diri sendiri kan..(sometimes la)..ntahla..man ana?who am I?yg pasti aku adalah hambaNya yg hina..sekadar menumpang di bumi Allah ini..meneruskan hidup yg entah bile penghujungnya..mungkin esok,lusa atau hari ini...selamanya?ohh tidak,kerana doremon xbg aku pil pjg umur..hehe..just joking..

keje?masih xtemui lg...mane xnya..duk umah je..hehe..bkn ape..kemudahan tiada..agak susah utk ke sana ke mari..alasan ke tu?ntahla labu..yg pasti aku juga nak cari keje..xpun nak belajar sesuatu yg baru..tp xtau mane nak dimulakan langkah ini..wait and see la gamaknya..

okla...sambung lain kali...wassalam

Rabu, April 07, 2004

hem...sudah seminggu lebih kejadian arwah adik farid b ibrahim dr sekolah agama petra ma'mor..macam2 respon,komen,kritikan dipaparkan...pelbagai langkah diambil..susah nak kata..aku xnak komen byk..cume aku sedih juga cara arwah menemui ajalnya sedemikian..satu perkara yg pasti..kullu nafsin zaiqotul maut..cume bile,dimana dan bagaimana sahaja yg kita xtahu..moga arwah diletakkan dikalangan mereka yg syahid dalam medan ilmu...al-fatihah..

tentang kisah 14 org pelajar tersebut...aku xnak komen..cume aku suke mendengar dan kupetik dari kata2 seorang guruku merangkap kaunselor di sekolah lamaku,katanya..dunia ni (terutama asrama) ada 3 jenis ABU 1st,Abu Bakar seorg yg taat pd perintah Allah dan rasul..2nd,Abu Talib yg tidak memihak mana2..maksudnya amik jln tengah..yg ketiga, Abu Jahal/Lahab yg betul2 degil dan suka ingkar...sudah menjadi lumrah..bumi mana xditimpa hujan..lautan mana xde gelora...cume sejauh mana kita mampu mengawal syaitan2 yg berada disekeliling kita..mengawalnya dgn iman di hati atau dgn nafsu yg beraja di hati..

pokok pangkalnya jln terbaik ialah kita kembali kepada Al-Quran dan As Sunnah...

erm...hari yg kulalui seperti biasa..mula rasa keboringannya...ade sahabat ajak cari kerja..skrg tgh mencari la..moga2 aderla rezki..dapat juga isi cuti dgn perkara berfaedah..

okla..nak stop jap..nak tgk explorace final episode..hehe..permisi ya..

Isnin, April 05, 2004

minggu penghayatan islam utk adik2..3hari kami uruskan..alhamdulillah sume berjalan dgn lancar..jumpa kembali guru-guru lamaku yg byk jasanya pdku..ramai juga guru2 baru..mereka gembira dgn kehadiran kami menyumbangkan sedikit ilmu&masa utk adik2(junior kami juga)..

ptg jumaat start..kehadiran fasi agak lewat..termasuk aku..hehe..nak buat camna..menumpang org dan agak lewat skit utk mengambil kwn2 yg lain..berjumpa cikgu zamzan(antara guru yg aku rapat),kaunselor di smkap..berbuncang tntg adik2..tntg sekolah..sekejap sahaja..cikgu kene pantau program f2 pada waktu yg sama kami handle adik2 f1..

adik2 ni aku tgk comel2 belaka..mcm dak sekolah rendah je..yg f4&f5 pula dulu masa kuar smkap..masing2 kecik2 lg..waktu programkan diorg bebudak lg..la ni masing2 dah matured pun ada..makin tinggi pun ada..yg comel(rendah2) pun camtu juga..apa2 pun diorg masih still ingat aku..aku jer payah nak ingat nama..muka memang la kenal...mane xnya,junior ramai..

program bermula ptg jumaat until ahad..aku&adik dzul jd kamcing..hehe memangla die tu mcm adik aku dibuatnye..mane xnya,perangai mcm bebudak pun ada tp kdg2 matang dan bagus juga..sian tgk al-akh dzul..byk kene buat..namun die cool je..walaupun kutahu die turut tension..cayalah dik!

fasi2 pun aku tgk bagus2..alhamdulillah mereka dapat beri komitmen yg baik..sbhgn junior bwh aku..ade juga dr sekolah lain..ape2 pun korg memang best dan sporting..syukran atas bantuan utk tarbiyah adik2 smkap ni..mcm2 karenah spjg 3hari(dlm 2hari hakikatnya) program..

modul night walking dan muhasabah yg byk kontroversi...adik2 mengadu kesakitan,penat,letih dll..ade yg lebam2 kaki..opss bukan rangging atau buli ye..jgn salah sangka..modul tu pun xla berat sgt..mungkin belum sesuai bg peringkat mereka..namun bg ku bagus juga..sesuai dgn tema MPI tu "menjana kemantapan jatidiri dan rohani"..nak kata terjana atau x..wallahu'alam..

hari terakhir..adik2 memberi komentar..ramai suruh lanjutkan tempoh program..perghh 3hari pun payah, nikan pula seminggu..bukan apa..boleh ajer..namun persiapan pun kenelah teliti..prog ni pun last minute..namun kekuatan diberi olehNya..akhirnya alhamdulillah walaupun byk mehnah yg perlu ditempuhi.
fasi2 diberi sedikit saguhati oleh sekolah kemudian ustzh anita layan kami semasa lunch..lunch nasi ayam tu..best..jazakillah ustazah..byk beri support 4 us..

nampak gaya..lepas2 ni kene buat susulan dr program..kene pantau adik2 utk lihat keberkesanan..ape2 pun post mortem pun sempat buat ringkas slps program..yg rasminya belum lg(bg pihak pengurusan)apa2 pun aku nak ucapkan bebanyak syukran atas sumbangan sume pihak yg terlibat..terima kasih atas kenangan yg diberikan..jumpa lagi di lain masa dalam medan tarbiyah yg sama..insyaAllah

Ahad, April 04, 2004

huargghhh..ngantuknya..walaupun dah terlelap td,kugagahi juga utk menulis..

erm..sampai rumah dr sekolah kol 450pm..adik fikri antor..balik dgn izni,mazidah dan faiz..akhirnya selesai juga program utk adik2...tp aku xnak ulas panjang..esok2 la aku citer apa yg kami buat masa program..byk kenangan suka,duka,pahit,manis dan nostalgia menggamit kembali..alhamdulillah

ngantuknye..penat xhilang lagi..letih sungguh..jumpa di lain masa...
zzzzzzzzzzzzzzzzz

Khamis, April 01, 2004

alhamdulillah...berkesempatan utk menulis lagi..
agak penat hari ini..persediaan terakhir utk program adik2..mlm rabu bertolak ke bangi..pd kol 930 bertolak pula ke shah alam..menginap di quality hotel,teman akak.lawa bandar shah alam ni..terancang,teratur dan aku suke tgk landskap depan quality hotel..tempat pun nampak strategik..ptg rabu makan kat luar..pakcik&makcik aku belanja..aku pesan nasi madras dan air tebu(sememangnya aku suke cube makanan yg baru,yg pelik..hehe)not bad..sedap juga..pedas pun ok gak..alhamdulillah kenyang sungguh..

mlm tu balik ke bangi anto pakcik&makcik aku dan aku dan akak bertolak mlm tu juga ke seremban.sampai2 seremban singgah terus ke rumah adik fikri,meeting program.warghhh..sampai kol 1150pm.balik2 je kene stay up utk siapkan modul..last2 syahid gak..yela seharian tak tidur..penat betul..

pagi ni pula bangun awal utk siapkan modul yg terbengkalai..330 ptg singgah bank jap masukkan wang RM200 dalam akaun abgwan...tula org tanya aritu jual mahal..segan konon nak pinjam..aku xkisah..bile org susah kita tlg..lain kali aku susah,Allah akan permudahkan pulak..ye x?apbl kita permudahkan org lain,Allah akan permudahkan kita pula..insyaAllah..lgpun abgwan pernah tlg aku..:)

"celakalah manusia yang hanya mementingkan pakaian lahir,sedang batinnya tidak diberi pakaian yang sempurna"-syeikh muhammad abduh
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

Nak Kenal Lagi??

Emel = alsalsabil@hotmail.com
YM = zanjabil27@yahoo.com
FS = laislamic@yahoo.com

Great Morning ©  Copyright by RaUDhaH Al-BaAn | Template by Blogger Templates | Blog Trick at Blog-HowToTricks